Диагностика, корекция, рехабилитация и превенция на езиково- говорни нарушения при деца и възрастни:

~  Диагностика и терапия при нарушено звукопроизношение ( замяна, пропускане или изопачаване на звук или група звукове. Такива може да са К, Г, В, Ф, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л);
~  Дигностика и терапия при езикови нарушения ( късно проговаряне, липса или ограничена реч);
~  Дигностика и терапия при нарушения на писането, четенето и математиката ( Дисграфия, Дислексия и Дискалкулия);
~  Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация;
~  Диагностика и превенция на езика 3-4;