Магистър Логопед Ваня Костадинова
ОБРАЗОВАНИЕ:
Югозападен Университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград

СПЕЦИАЛНОСТ:
Логопедия

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЛОГОПЕДИЯ:
Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация.

ОБУЧЕНИЯ:

2012г. – Участие в юбилейна научна конференция по Логопедия, проведена на 16-18 ноември 2012г. в Благоевград;
2012г. – Участие в проведените по време на юбилейнат научна конференция по Логопедия уъркшоп- сесии по:
1) Електронна технология за диагностика “разбиране на
дума” при деца с комуникативни нарушения;
2) Избор на биофийдбек и неврофийдбек апаратура за различни терапевтични цели;
3) Десет идеи за взаимодействие с деца с увреден слух;
2013г. - Преминаване на 16- часов практически курс за практикуване на теста “Диагностика и превенция на езика 3-4”- Логопедичен център “Ромел” ;
2016г. - Участие в международна конференция на тема „Логопедична диагностика”, състояла се на 03-05.2016г. в Албена;
2016г. - Участие в Научна конференция „Интердисциплинарни логопедични практики, състояла се на 4-6, Ноември 2016г., НБУ;
2016г. - Обучение на тема „Приобщаване на слухово-речево развитие на децата и учениците със специални образователни потребности”, 4 Ноември, 2016г., НАРУ
2016г. - Обучителен тренинг „Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артику лация; 10-11.12.2016г., София- Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия; Детски истории обединена терапевтична практика;
2016г. - Certificate for Participation in a training entitled “Stuttering Assessment and Treatment in Preschoolers and School-Age Children”, South- West University “Neofit Rilski” and University Stuttering Research Center (USRC); 12.12.2016g.
2017г. - Участие в конференция „Нарушения на храненето и хранителните механизми -11.03.2017г., Пумпелина
2017г. - Участие в международна конференция на тема„Логопедични терапии”, състояла се на 02-04.06.2017г., в Албена;
2017г. - Участие в обучение “Как да развием умения за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходникомуникативни нарушения”- Логопедичен център “Ромел”;
2017г. - Участие в обучение “Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и СОП”- 16-17 ноември 2017г. Национален институт за образование и приобщаващи политики София;