Етапи в говорното развитие

• от 1-4 месеца- основен звук е плачът, който може да изразява различни състояние на новороденото. След месец- два бебето започва да плаче по-малко, появяват се по-малко звуци (вокализация и гукане);
• между 3 месеца и 1,5г. - Между 3- 4 месец бебето започва да издава звуци близки до речевите. В подреждането на произнасяните гласни и съгласни звукове може да се доловят височина и ритмични вариации. На този етап се появява детският лепет. Появяват сe и речеви подражания, съчетани и с движения - за довиждане, за повикване и т.н. Бебетата започват да произвеждат много звукове;
• 11мес. – 1,6 год.- прави опити да произнесе своята първа дума. Това са лесни за произнасяне звукосъчетания като ма (мама), та (тати) или повтарящите се срички - ма-ма, ба-ба;
• 1.6 год. - 4.5 год.- Речевите звуци, които детето постепенно усвоява се отличават от произнасяните до този момент. Лепетните звуци се характеризират с множество съчетания, а при усвояването на речта се произвеждат малко на брой звукосъчетания. Гласните се усвояват по-бързо - до 18- месечна възраст, а съгласните почти до 7-та година от живота на детето;
• 4.5 год. – 6.5 год- Към 5-та година около 90 % от речта на детето е разбираема. Сформирани са артикулационни умения за всички гласни звукове и много от съгласните. Речта играе огромна роля в интелектуалното развитие на детето;
• Към 6-та година- без специално обучение детето развива реч близка до тази на възрастните, като продължава да усвоява по-сложни речеви структури;